Публична покана за изпълнител по проект „Интелигентно свързване на данни за компании от различни източници“

София/България Wednesday, April 1, 2020

Сирма Ей АЙ ЕАД, осъществяваща дейност като Онтотекст, обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на масиви от данни за компании“ по проект: „Интелигентно свързване на данни за компании от различни източници“, договор  BG16RFOP002-1.005-0168-C01, финансиран от Оперативна програма 2014BG16RFOP002 – Иновации и конкурентоспособност и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg

CIMA има за цел да използва технологии за изкуствен интелект (AI – Artificial Intelligence) за свързване и хармонизиране на данни от различни източници. Проектът ще използва машинно обучение (machine learning), семантично моделиране и интегриране на данни, както и логично вадене на изводи и валидиране, което да хармонизира, интегрира, свързва и прави по-лесни за използване данни на компании (хора, локации, браншови таксономии и различни технологични сфери).

Документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния линк: www.bit.ly/cima-public-procedure-april-2020 

 

For more information, contact Doug Kimball, Chief Marketing Officer at Ontotext