Публична покана по проект „Интелигентно свързване на данни за компании от различни източници“

София Tuesday, February 26, 2019

Сирма Ей АЙ ЕАД, осъществяваща дейност като Онтотекст, обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Възлагане на научно-изследователска дейност: Обзор, анализ и оценка на научни изследвания за когнитивно свързване на данни“ по проект: „Интелигентно свързване на данни за компании от различни източници“ (CIMA), договор  BG16RFOP002-1.005-0168-C01, финансиран от Оперативна програма 2014BG16RFOP002 – Иновации и конкурентоспособност и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg

CIMA има за цел да използва технологии за изкуствен интелект (AI – Artificial Intelligence) за свързване и хармонизиране на данни от различни източници. Проектът ще използва машинно обучение (machine learning), семантично моделиране и интегриране на данни, както и логично вадене на изводи и валидиране, което да хармонизира, интегрира, свързва и прави по-лесни за използване данни на компании (хора, локации, браншови таксономии и различни технологични сфери).

Документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния линк: https://goo.gl/F2ESVP

For more information, contact Doug Kimball, Chief Marketing Officer at Ontotext